Värdegrund Svhemtjänst


Det är ofta svårt att få andra chans att göra ett första gott intryck!


Därför har vi värdegrunder som återspeglas i vårt förhållningssätt inom alla våra vård- och omsorgsverksamheter. Den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder ska anpassas efter Dina behov och ge möjlighet till god livskvalitet och ge förutsättningar för ett aktivt och innehållsrikt liv med möjlighet till social gemenskap.


Den service vi erbjuder kännetecknas av:


 • Omsorg
 • Omtanke
 • Omvårdnad
 • Och respekt för den enskildes integritet och självbestämmande

Svhemtjänst säkerställer och följer upp ovanstående punkter genom följande värdegrundsprinciper:


Trygghet & Kontinuitet


 • God och hälsosam personalkontinuitet. Du möter så få medarbetare som möjligt i ditt hem.
 • Att lära känna dem som kommer hem till Dig skapar både trygghet och förtroende.
 • Personalens tillgänglighet. Det är en trygghet att kunna kontakta oss när det behövs.
 • All personal ska ha på sig arbetskläder, synlig namnskylt och legitimation.
 • Alla kunder ska ha en kontaktperson
 • Alla kunder ska ha en genomförandeplan som beskriver hur, när och var den önskade hjälpen utförs.


Gott bemötande


 • Alla kunder har rätt till privatliv och kroppslig integritet i samband med personlig omvårdnad
 • Personal har ett professionellt förhållningssätt
 • Du blir bemött av engagerad personal som strävar efter att utföra omsorgsarbete av hög kvalitet
 • Vi respekterar Din personliga integritet och Din bostad som är Ditt hem
 • Du blir bemött av kompetent personal som utför kunskapsbaserade insatser


Inflytande & Självständighet


 • Alla kunder har rätt att uttrycka särskilda önskemål
 • Kund är ALLTID delaktig i utförandet av hjälpen som har beviljats
 • Genom personalens lyhördhet får kunden inflytande över sin vardag
 • Kontaktperson har regelbunden kontakt med kunden för att säkerställa kundnöjdheten